Διαδικασία Αίτησης - Γενικές Πληροφορίες

Έντυπα Αιτήσεων

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του ΚΥΣΑΤΣ στην κατηγορία Διαδικασία Αίτησης - Έντυπα.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8:30-14:00 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη 1434, Λευκωσία.

Για κάθε αίτημα αναγνώρισης τίτλου πρέπει να υποβάλλεται χωριστή αίτηση από τον αιτητή στα γραφεία του ΚΥΣΑΤΣ στη Λευκωσία.

Στην περίπτωση που η υποβολή δεν γίνεται από τον ίδιο τον αιτητή,απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση προς το άτομο που θα ενεργήσει εκ μέρους του.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω διαδικτύου.

Συνοδευτικά έγγραφα

 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών των οποίων ζητείται η αναγνώριση.
 • Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, επίσημο Πιστοποιητικό Σπουδών (Official Transcript) για κάθε τίτλο.
 • Επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή την Αγγλική, αν τα υποβαλλόμενα έγγραφα δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική.
 • Απόδειξη καταβολής των τελών εξέτασης της αίτησης.

Συστήνεται η προσκόμιση αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων.

Στην περίπτωση μεταπτυχιακού προγράμματος πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση της διπλωματικής εργασίας και έγγραφο πιστοποίησης ότι εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

Πιστοποίηση Αντιγράφων

Μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο (true copy).
 • Αντιπαραβολή του αντιγράφου προς το πρωτότυπο από τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου του ΚΥΣΑΤΣ.
 • Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από Κυπριακή Πρεσβεία ή Προξενείο.
 • Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το Γραφείο Τύπου καιΠληροφοριών.

Δεν γίνονται δεκτές πιστοποιήσεις από κοινοτικές αρχές ή πιστοποιούντες υπάλληλους.

Μεταφράσεις εγγράφων

Γίνονται δεκτές μεταφράσεις από:
 • Το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο
 • Επίσημες κρατικές υπηρεσίες της Κύπρου (π.χ. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) ή της χώρας που απένειμε τον τίτλο (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών)

Στην περίπτωση μεταφράσεων με την αίτηση κατατίθενται τα αυθεντικά έγγραφα μεταφράσεων.

Τέλη

 • Εξέταση αίτησης αναγνώρισης κάθε τίτλου σπουδών €85.43
 • Επανεξέταση κάθε τίτλου σπουδών €170.86
 • Έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης κάθε τίτλου σπουδών €34.17

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν με μετρητά ή πιστωτική κάρτα μετά την κατάθεση της αίτησης στα γραφεία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ στη Λευκωσία.