Πενταετή προγράμματα σπουδών Ιατρικής Πανεπιστημίων της Κύπρου

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συνέχεια της ανακοίνωσής του, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2023, όσον αφορά στα Πενταετή προγράμματα σπουδών Ιατρικής που προσφέρονται από Πανεπιστήμια της Κύπρου και τα οποία έχουν αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί από το ΔΙΠΑΕ, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Τα εν λόγω προγράμματα έχουν αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί από το ΔΙΠΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδέχονται φοιτητές που κατέχουν ήδη Πτυχίο. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μεταφορά μαθημάτων από το πρώτο Πτυχίο ή/και η ένταξη των φοιτητών στο δεύτερο έτος του Πτυχίου Ιατρικής, καθώς η κατοχή πρώτου Πτυχίου αποτελεί προαπαιτούμενο κριτήριο για την εγγραφή τους στο πενταετές πρόγραμμα Ιατρικής.

Εξαίρεση στα πιο πάνω, για τους φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα εν λόγω προγράμματα, δίνεται μόνο στους κατόχους πτυχίου Βιοιατρικής, οι οποίοι μετά από έλεγχο του Συμπληρώματος Διπλώματος (Diploma Supplement), έχουν καλύψει τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών του πενταετούς προγράμματος σπουδών Ιατρικής.