Προγράμματα Δικαιόχρησης (franchise)

Το ΚΥΣΑΤΣ μπορεί να αναγνωρίσει τίτλους σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο δικαιόχρησης (franchise) εφόσον πληρούνται όλες οι πρόνοιες της κείμενης Νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.).