Ίδρυση

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. έχει ιδρυθεί με βάση τους περί «Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» Νόμους του 1996 έως 2016.

Επιπλέον, η λειτουργία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διέπεται από τους Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμούς του 1999 έως 2015.