Κανονισμοί

Οι Κανονισμοί περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών του 1999,του 2002 και του 2003 που διέπουν τη λειτουργία του εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίθηκαν από τη Βουλή και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αρ.3341/30.7.1999, ΚΔΠ172 – Αρ.3666/27.12.2002, ΚΔΠ634 – Αρ.3738/18.7.2003, ΚΔΠ594 - Αρ.3792/31.12.2003, ΚΔΠ926 - Αρ.4090/24.3.2006, ΚΔΠ129).

Ανεπίσημη Ενοποίηση των Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμών