Σύσταση Συμβουλίου

Το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και απαρτίζεται από επτά μέλη ως ακολούθως:
  • Έναν καθηγητή δηµόσιου πανεπιστηµίου της Κύπρου, ως Πρόεδρο.
  • Έναν Ανώτερο Νοµικό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.
  • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
  • Τέσσερις καθηγητές ή οµότιµους καθηγητές πανεπιστηµίου, από τους οποίους ένας είναι καθηγητής ή οµότιµος καθηγητής δηµόσιου πανεπιστηµίου της Κύπρου και οι άλλοι τρεις είναι καθηγητές ή οµότιµοι καθηγητές πανεπιστηµίων τρίων άλλων χωρών, ο καθένας από τους οποίους σε πανεπιστήµιο διαφορετικής χώρας.
Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.