Τίτλοι σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise) και πιστοποίησης (validation)

Με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 20.1.2010, παρέχεται σε κάθε Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η δυνατότητα να απονέμει η ίδια τίτλους σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη ∆ημοκρατία, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα μια εκ των προϋποθέσεων αναφέρει ότι ο τίτλος που θα εκδοθεί πρέπει να είναι ίδιος με εκείνον που χορηγείται όταν η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου.

Το Συμβούλιο του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για να βεβαιωθεί ότι οι εν λόγω τίτλοι σπουδών προσφέρονται με τον ίδιο τρόπο που προσφέρονται και οι τίτλοι που απονέμονται μετά από σπουδές στο ίδρυμα του εξωτερικού, αποφάσισε τα ακόλουθα, τα οποία απαιτεί να πληρούνται επιπρόσθετα με τις πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του:
 • Ετοιμασία ειδικού εντύπου, με σκοπό την εξασφάλιση πληροφοριών για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με την προαναφερόμενη μέθοδο (π.χ. πόσοι και ποιοι καθηγητές εργάζονται στο πρόγραμμα που προσφέρεται στην έδρα του ιδρύματος στο εξωτερικό και πόσοι και ποιοι στο ίδρυμα στην Κύπρο, αντίστοιχα). Το έντυπο θα συμπληρώνεται τόσο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού όσο και από τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, με τις οποίες συνεργάζονται.
 • Εξασφάλιση βεβαίωσης από το ίδρυμα του εξωτερικού ότι ο τίτλος που προσφέρεται είναι ο ίδιος με αυτόν που χορηγεί μετά από σπουδές στην έδρα του.
 • Οι αιτητές-κάτοχοι τέτοιων τίτλων σπουδών δύναται να κληθούν σε προσωπική συνάντηση με το Συμβούλιο για να συζητήσουν τις διαδικασίες προσφοράς των προγραμμάτων που παρακολούθησαν. Το Συμβούλιο έχει αυτό το δικαίωμα με βάση τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και προτίθεται να καλέσει σε προσωπική συνάντηση ικανό αριθμό αιτητών.
 • Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τους αιτητές, στα πλαίσια εξέτασης των αιτήσεων τους, να προσκομίσουν εργασίες που εκπόνησαν καθώς και εξεταστικά δοκίμια.
 • Σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (π.χ. από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις), το Συμβούλιο θα προχωρεί σε αντιστοίχηση των μαθημάτων που έγιναν μεταφορά με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που παρακολούθησε ο αιτητής/ήτρια.

  Οι πιο πάνω αποφάσεις αφορούν την αναγνώριση ισοτιμίας.

  Αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
  Όσον αφορά την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας το Συμβούλιο απαιτεί να πληρούνται οι πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του και θα ακολουθούνται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για όλους τους τίτλους που απονεμήθηκαν από ιδρύματα του εξωτερικού και υποβάλλονται για αναγνώριση.